ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง : บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ามตั้งอยู่เส้นรุ้งที่ 17 องศา 04 ลิปดา 02.48 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศา 37 ลิปดา 46.76 ฟิลิปดาตะวันออก ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

อาณาเขตติดต่อ : ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ ติดกับ จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลทับกุง และตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลอูบมง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ลักษณะภูมิประเทศ : สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ดอน สลับพื้นที่ลุ่ม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 244-263 เมตร สภาพของดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย

ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร

ข้อมูลทางกายภาพ : ชุมชนมีศักยภาพของทรัพยากรทางภูมิศาสตร์ แหล่งน้ำและดินอันอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น

ข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจ : ชุมชนมีศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ซึ่งเห็นได้จากมีกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนและกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนปุ๋ย กองทุนพันธุ์ข้าว กองทุนสุกรและกลุ่มก๊าซชีวภาพ เป็นต้น

ข้อมูลประเด็นปัญหา

บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม เป็นหมู่บ้านที่มี “โครงการธนาคารขยะ” โดยมีการจัดการขยะในเบื้องต้น แต่ยังขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการจัดการขยะในชุมชน ภายใต้แนวคิด 3R
1. Reduce (ลดการใช้)
2. Reuse (นำกลับมาใช้ซ้ำ)
3. Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่)

ข้อมูลความต้องการ
เชิงพื้นที่ ชุมชนต้องการองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ขนาด เป้าหมาย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและประเมินศักยภาพและความพร้อมของชุมชนและโรงเรียน บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ามในการเป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) - รายงานสภาพปัญหาและสถานการณ์การจัดการขยะ ปริมาณขยะและประเภทขยะในชุมชนและโรงเรียน
- รายงานข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของชุมชนและโรงเรียน จากข้อมูลการวิเคราะห์ปริมาณขยะและประเภทขยะในชุมและโรงเรียน เพื่อหาทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในการจัดการขยะที่เหมาะสม
- ครัวเรือนและโรงเรียนที่คัดเลือกเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบของครัวเรือนและโรงเรียนปลอดขยะ
- 1 เรื่อง

- 1 เรื่อง

 

- ไม่น้อยกว่า5 ครัวเรือน 1 โรงเรียน

เพื่อคัดเลือกครัวเรือนและโรงเรียนที่จะสร้างเป็นต้นแบบ
2. เพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการขยะให้กับชุมชนและโรงเรียน - เครื่องอัดขยะ
- เตาเผาขยะไร้ควัน
- ถังผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
- 1 เครื่อง
- 1 เครื่อง
- 1 เครื่อง
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการขยะให้กับชุมชนและโรงเรียน - ปริมาณขยะ ประเภทและจำนวนขยะในครัวเรือนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
- ความพึงพอใจของชุมชนต่อการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการขยะ
ขยะในครัวเรือนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นศูนย์ (Zero waste)
- ความพึงพอใจระดับดี
4. เพื่อสร้างต้นแบบชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ - ต้นแบบครัวเรือนปลอดขยะ
- ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ
- 5 ครัวเรือน
- 1 โรงเรียน
ตัวชี้วัด ต่อชุมชน ต่อนักศึกษา
ผลผลิต (Output) 1. ได้เครื่องอัดขยะ
2. ได้เตาเผาขยะไร้ควัน
3. ได้ถังหมักปุ๋ยชีวภาพ
ได้เกรดในรายวิชา
- วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อม
- เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
- หัวข้อเลือกสรรทางฟิสิกส์
- โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
- วิทยาเห็ดรา
- ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
- นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
ผลลัพธ์ (Outcome) 1. เกิดการจัดการขยะอย่างมีระบบ
2. ลดพื้นที่ในการจัดเก็บขยะ
3. ลดปริมาณของก๊าซพิษที่เกิดจาก การเผาขยะ
4. ลดระยะเวลาในการหมักปุ๋ยชีวภาพ
5. เกิดการจัดการขยะรีไซเคิล
6. เกิดรายได้
1. นักศึกษาเกิดจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่น ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการลงพื้นที่ เรียนรู้บูรณาการศาสตร์นำสู่การฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง ส่งผลให้นักศึกษามีประสบการณ์และมีความพร้อมในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา
2. นักศึกษาต่างศาสตร์ได้นำความรู้และทักษะมาบูรณาการเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
2.1 เกิดความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างมีระบบ
2.2 เกิดทักษะในการสร้างเครื่องอัดขยะ
2.3 เกิดทักษะในการสร้างเตาเผาขยะไร้ควัน
2.4 เกิดทักษะในการสร้างเครื่องหมักปุ๋ยชีวภาพ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) 1. ชุมชนเกิดพฤติกรรมในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มีการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะ การนำขยะมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้
2. ชุมชนสามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้การจัดการขยะอย่างเป็นระบบให้กับชุมชนอื่นได้
1. นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้จากรายวิชามาใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการขยะของชุมชน ทำให้ชุมชนมีการจัดการขยะที่มีระบบมากขึ้น
2. นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านการจัดการขยะ และการสร้างเครื่องมือในการจัดการขยะไปต่อยอด เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้
 1. ชื่อ-สกุล : นายปรัชญา อุ่นทะยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม
  สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การติดต่อ : หมู่ที่ 3 บ้านโคกล่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220 โทรศัพท์ 042-125283
  บทบาท : ส่งเสริม ผลักดันปลูกฝังเจตคติที่ดีในการจัดการขยะแก่นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
 2. ชื่อ-สกุล : นายเสวต จันทร์หอม ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านแสงอร่าม
  การติดต่อ : หมู่ที่ 11 บ้านแสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
  บทบาท : ส่งเสริม ผลักดันให้เป็นชุมชนปลอดขยะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในการคัดแยกขยะ การจัดทำธนาคารขยะ กลางทาง คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบจากขยะชุมชน รวมถึงของเหลือทิ้งภาคการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มในการนำขยะกลับมารีไซเคิล
 3. ชื่อ-สกุล : นางสุพรรณ พันพรม ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกล่าม
  การติดต่อ : หมู่ที่ 3 บ้านโคกล่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
  บทบาท : ส่งเสริม ผลักดันให้เป็นชุมชนปลอดขยะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในการคัดแยกขยะ การจัดทำธนาคารขยะ กลางทาง คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบจากขยะชุมชน รวมถึงของเหลือทิ้งภาคการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มในการนำขยะกลับมารีไซเคิล
ลำดับที่ รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา/คณะ นักศึกษาชั้นปีที่ เบอร์โทร
1. 61040243103 นางสาวสุวาณี  ก่ำคำ สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์ 3 085-7537-712
2. 61040243131 นางสาวพิมพ์ชนก  สีตะบุตร สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์ 3 062-4429-499
3. 60100186103 นางสาวชลิดา  จันทะรส ปฐมวัย/ครุศาสตร์ 4 097-1960-081
4. 60100186109 นางสาวอมรรัตน์  สนิทใน ปฐมวัย/ครุศาสตร์ 4 092-8246-352
5. 60100186112 นางสาวฐิติพร  กะนะหาวงศ์ ปฐมวัย/ครุศาสตร์ 4 081-0485-764
6. 60100186117 นางสาวศศิธร  วงศ์สุวรรณ ปฐมวัย/ครุศาสตร์ 4 093-3236-642
7. 60100186133 นางสาววรรณพร  พรมแสง ปฐมวัย/ครุศาสตร์ 4 093-4169-117
8. 61040244104 นายโชคอนันต์  จันทะดวง เคมี/วิทยาศาสตร์ 3 094-2104-728
9. 61040244131 นายวุฒิชัย  สืบเป็งติ เคมี/วิทยาศาสตร์ 3 065-0066-043
10. 61040248107 นายชินกร  พรมสาเพชร ฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์ 3 092-7960-584
11. 61040248111 นางสาวจุฑามาศ  อุ่นสิม ฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์ 3 062-5473-899
12. 62040248108 นายชนกชนม์ โพธิ์นิล ฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์ 2 093-0634-556
13. 61040249112 นายสถาพร เกิดหิรัญ วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์ 3 061-1545-691
14. 61049249128 นายจักรภัทรพล ทัศนิยม วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์ 3 061-1104-591
15. 62040281114 นายธนภูมิ พูลสวัสดิ์ ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์ 2 094-0147-559
ลำดับที่ หลักสูตร (สาขาวิชา) รายวิชา/รหัสวิชา จำนวนหน่วยกิตเทียบโอน
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อม/EV06302 2(1-2-3)
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เคมีเชิงฟิสิกส์ 2/CH05301 3(3-0-6)
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) หัวข้อเลือกสรรทางฟิสิกส์/PY03403 3(3-0-6)
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/ CS29406 3(1-4-4)
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) วิทยาเห็ดรา/BI05202 3(2-3-4)
6. ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย) ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2/ED18402 2(1-2-3)
7. วิชาเลือกเสรี นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น/PY05305 3(3-0-6)
ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ชั้นปี รายวิชาเทียบโอน หน้าที่หลัก แผนกิจกรรมรายบุคคล
1. นางสาวสุวาณี ก่ำคำ
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สีตะบุตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 1) วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อม
2) นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
1) ศึกษาบริบทชุมชน
2) ถ่ายทอดความรู้การจัดการขยะ
3) ศึกษาสมบัติของปุ๋ยหมักอินทรีย์
4) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R และเทคโนโลยีนวัตกรรมการกำจัดขยะสู่ชุมชนและโรงเรียน
แผนกิจกรรมรายเดือน
1. นางสาวชลิดา จันทะรส
2. นางสาวอมรรัตน์ สนิทใน
3. นางสาวฐิติพร กะนะหาวงศ์
4. นางสาวศศิธร วงศ์สุวรรณ
5. นางสาววรรณพร พรมแสง
สาขาวิชาปฐมวัย 4 1) ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
2) นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
1) ศึกษาบริบทโรงเรียน
2) ออกแบบหลักสูตการจัดการขยะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
3) ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่โรงเรียน
แผนกิจกรรมรายเดือน
1. นายโชคอนันต์ จันทะดวง
2. นายวุฒิชัย สืบเป็งติ
สาขาวิชาเคมี 3 1) เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
2) นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
1) ศึกษาบริบทชุมชน
2) ถ่ายทอดความรู้การจัดการขยะ
3) วิจัยวัสดุดูดซับแก๊สใช้ร่วมกับเตาเผาขยะไร้ควัน
4) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R และเทคโนโลยีนวัตกรรมการกำจัดขยะสู่ชุมชนและโรงเรียน
แผนกิจกรรมรายเดือน
1. นายชินกร พรมสาเพชร
2. นางสาวจุฑามาศ อุ่นสิม
สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 1) หัวข้อเลือกสรรทางฟิสิกส์
2) นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
1) ศึกษาบริบทชุมชน
2) ถ่ายทอดความรู้การจัดการขยะ
3) สร้างเตาเผาขยะไร้ควันและถังหมักปุ๋ยชีวภาพ
4) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R และเทคโนโลยีนวัตกรรมการกำจัดขยะสู่ชุมชนและโรงเรียน
แผนกิจกรรมรายเดือน
นายชนกชนม์ โพธิ์นิล สาขาวิชาฟิสิกส์ 2 1) หัวข้อเลือกสรรทางฟิสิกส์
2) นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
1) ศึกษาบริบทชุมชน
2) ถ่ายทอดความรู้การจัดการขยะ
3) สร้างเครื่องอัดขยะ
4) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R และเทคโนโลยีนวัตกรรมการกำจัดขยะสู่ชุมชนและโรงเรียน
แผนกิจกรรมรายเดือน
1. นายสถาพร เกิดหิรัญ
2. นายจักรภัทรพล ทัศนิยม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 1) โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
2) นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
1) ศึกษาบริบทชุมชน
2) ถ่ายทอดความรู้การจัดการขยะ
3) จัดทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสาเทศ
4) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R และเทคโนโลยีนวัตกรรมการกำจัดขยะสู่ชุมชนและโรงเรียน
แผนกิจกรรมรายเดือน
นายธนภูมิ พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา 2 1) วิทยาเห็ดรา
2) นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
1) ศึกษาบริบทชุมชน
2) ถ่ายทอดความรู้การจัดการขยะ
3) ศึกษาการย่อยขยะอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์
4) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R และเทคโนโลยีนวัตกรรมการกำจัดขยะสู่ชุมชนและโรงเรียน
แผนกิจกรรมรายเดือน