ข้อมูลพื้นฐาน  ได้มีการประชาคมหมู่บ้านร่วมกับกำนันตำบลผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนประชาชนชุมชนมีความต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้ในการแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและส่งเสริมให้สร้างรายได้ โดยประชาชนในพื้นที่เป็นเกษตรกรมากกว่า 95% และยังไม่มีหน่วยงานใดๆ มาส่งเสริมเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร ผู้นำชุมชนตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางศาสตร์พระราชาโดยมีการร่วมกันกับกำนัน ผู้นำชุมชน ทั้ง 3 ตำบลได้แก่ ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน ตำบลนาม่วง ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของพื้นที่ทั้ง 3 ตำบลขึ้นพื้นสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำให้กับราษฎรทั้ง 3 ตำบล
ข้อมูลประเด็นปัญหา - ราษฎรในพื้นที่มีรายได้ในครัวเรือนต่ำมาก (38,000 บาท ต่อ/ครัวเรือนต่อปี)
- ราษฎรในพื้นที่ขาดการส่งเสริมและยกระดับในการแปรรูปพืชผักสมุนไพรท้องถิ่นอย่างเป็นรูปประธรรม
- ราษฎรในพื้นที่นั้นมีปัญหาการว่างงานโดยมีจำนวนราษฎรกลับมาอยู่ในท้องถิ่นจำนวนมากและขาดรายได้ขาดการจ้างงานในพื้นที่
ผู้สูงอายุขาดรายได้และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ข้อมูลลดความต้องการเชิงพื้นที่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อลดรายจ่ายและส่งเสริมการสร้างรายได้ในครัวเรือน ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชน เพื่อให้ลูกหลานในชุมชนสร้างงานสร้างรายได้และอยู่กับชุมชนสร้างรายได้ให้นักศึกษานักเรียนลูกหลานในชุมชน

ประเด็นปัญหาหลักของโครงการ (สภาพปัญหา/ความต้องการของชุมชน) :
(√) ปัญหาความยากจน
(√)ปัญหาความเลื่อมล้ำ
(√) ปัญหาคุณภาพชีวิต
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง :
(√) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(√) อาหารและการแปรรูป

แนวทางการแก้ไขปัญหา/กรอบทางเลือก (ระบุองค์ความรู้/เทคโนโลยีที่จะใช้/ทรัพยากรที่ใช้/Input+process) :
ทรัพยากรที่ใช้ : บัวหลวง
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
1. สำรวจความต้องการของชุมชน โดยการทำประชาคม ตำบลอุ่มจาน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนราษฎร ทั้ง 13 หมู่บ้าน
2. วางแผนปฏิบัติการร่วมกับ นักศึกษา ผู้นำชุมชน และคณะอาจารย์ วางแผนการปฏิบัติงาน
3. อบรบส่งเสริมเรื่องการแปรรูปบัวหลวงในพื้นที่ ในการแปรรูป สบู่บัวหลวงและแชมพูบัวหลวงบำรุงเส้นผม
4. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง Start up ให้แก่นักเรียนนักศึกษาราษฎรในชุมชนส่งเสริมผลิตผลักดันให้เป็นผู้ประกอบการออนไลน์ SMEs ไทยผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดออนไลน์
5. จัดกิจกรรมแสดงสินค้าชุมชนและประชาสัมพันธ์
6. อัดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ :
- สรรพคุณของพืชในท้องถิ่น
- วิธีการขั้นตอนในการแปรรูปพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
- วิธีการสกัดสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
- วิธีการสร้าง Platform ในการเชื่อมกับตลาดออนไลน์เข้ากับผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร
เทคโนโลยีที่ใช้และนวัตกรรมที่ใช้ :
- ใช้เทคโนโลยีในการสกัดสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นร่วมกับแอลกอฮอล์ 95% หลังระเหยด้วย Evaporator
- ใช้หลักการสกัดโดยใช้คลื่น Ultrasonic ในการดึงสารสกัดสำคัญออกมาจากพืชสมุนไพร
- การคิดค้นสูตรโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยร่วมกับนักวิชาการในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เฉพาะขึ้นมา

หลักการและเหตุผล :
- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ 2561 – 2580 กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยคือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ และเกษตรกรยุคใหม่
- จากวิสัยทัศน์และแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังที่กำหนดไว้ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ 2561-2580 โดยการดำเนินงานผ่านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนเละสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศให้สามารถลดความเหลื่อมล้ำทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยื่น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีนโยบายขับเคลื่อนหลักสูตรอุดรศึกษายุคใหม่ให้เข้ากับอาชีพแห่งอนาคต ร่วมถึงการใช้ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อการปรับเปลี่ยนประเทศด้วยปัญญาจากฐานรากและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการยุวชนอาสา เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้วยการบูรนาการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงโดยมีชุมชนเป็นฐานในการนำองค์ความรู้ทางวิชาชีพในสาขาที่เรียนสู่การปฏิบัติ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาด้านความยากจนความเหลื่อมล้ำ และปัญหาคุณภาพชีวิตซึ่งจะเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
- จากการลงพื้นที่ชุมชนผักตบของคณะทำงาน คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยการประชุมร่วมกับประชาคมตำบลอุ่มจาน ประกอบด้วยกำนันตำบลอุ่มจาน และผู้นำชุมชนพบว่าความต้องการของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ต้องการยกระดับรายได้ในครัวเรือนโดยมีความต้องการที่อยากให้ มีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ๆ มีความต้องการอย่างสูงในการส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในชุมชนให้ได้คุณภาพและยกระดับมาตรฐาน ร่วมกับการเชื่อมตลาดภายนอกเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ลูกหลานในชุมชนมีอาชีพสร้างรายได้และผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในตลาดออนไลน์ ราษฎรให้มีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อขายให้เกิดรายได้และส่งเสริมการบริโภคเอง ภายในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย จากความต้องการของชุมชนที่จะต้องการลดรายจ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้ ทีมคณะทำงานบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อหาพืชสมุนไพรในท้องถิ่นที่สำคัญเพื่อที่จะนำมาพัฒนาแปรรูปและถ่ายทอดให้ชุมชนโดยมีเป้าประสงค์ที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชนพื้นที่ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ให้ชุมชนนำมาพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์และยกระดับให้ได้มาตรฐานให้นักเรียนนักศึกษาราษฎรในชุมชนมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันตลาดภายในประเทศได้

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ขนาด เป้าหมาย งบประมาน (บาท)
1. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากบัวหลวง (สบู่แก้ผ้าเกสรบัว, ชาเกสรบัว) ในชุมชน และยกระดับให้ได้มาตรฐาน
2. สร้าง Start up ของนักเรียนนักศึกษาในการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนลงสู้ตลาดออนไลน์
1. เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ (สบู่เกสรบัว, ชาเกสรบัว)
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยกระดับมาตรฐานถูกเชื่อมกับตลาดออนไลน์โดยเกิด Start up ของนักเรียนนักศึกษาประชาชนในชุมชนไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน
1. สร้างรายได้รายในครัวเรือนและในชุมชนไม่
น้อยกว่า 20 ครัวเรือน
2. เกิดผลิตภัณฑ์ในชุมชนนาม่วงอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
3. สร้างรายได้ในครัวเรือนให้แก่นักเรียนนักศึกษา ชุมชนมากกว่า 20 ครัวเรือน
กิจกรรมที่ 1 งบดำเนินงบ 15,000 บาท
กิจกรรมที่ 2
งบดำเนินงบ 35,520บาท
กิจกรรมที่ 3
งบดำเนินงาน 28,820บาท
กิจกรรมที่ 4
งบดำเนินงาน 53,700บาท
กิจกรรมที่ 5
งบดำเนินงาน 57,920บาท
กิจกรรมที่ 6
งบดำเนินงาน 57,520 บาท
กิจกรรมที่ 7
งบดำเนินงาน 81,520บาท
กิจกรรมที่ 8
งบดำเนินงาน 20,000 บาท
รวมทั้ง 8 กิจกรรม
350,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย : ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน

ตัวชี้วัด ต่อชุมชน ต่อนักศึกษา
ผลผลิต (Output) :
1. นำพืชท้องถิ่นบัวหลวง มาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนใช้เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและทำให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน
2. พัฒนาองค์ความรู้ในการแปรรูปพืชสมุนไพรท้องถิ่นเละถ่ายทอดลงสู่ชุมชนไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือนเป้าหมายนำนักศึกษาเข้าเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
3. ในด้านการแปรรูปการใช้เทคโนโลยีและแผนงานการเชื่อมโยงกับตลาดการค้าออนไลน์
1. วัตถุดิบในชุมชนสามารถนำมาแปรรูปเป็นของใช้เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้ครัวเรือนไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน
2. ชุมชนเข็มแข็งในการร่วมกลุ่มเพื่อการแปรรูปบัวหลวงในท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
3. เกิด Start up ของนักเรียน ประชาชนในชุมชนไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน
1. นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาทางด้านการแปรรูปบัวหลวงในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดรายได้และลดรายจ่าย
2. นักศึกษาร่วมแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่นบัวหลวงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและนักศึกษา
ผลลัพธ์ (Outcome) :
1. ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากบัวหลวงในท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและสร้างรายได้จากสบู่เกสรบัว/ครีมเกสรบัว
2. ชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตการแปรรูปบัวหลวงในท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมการปลูกบัวหลวงในชุมชนเพื่อใช้ในการบริโภคและแปรรูป
1. ชุมชนมีผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ชนิดและยกระดับให้ได้มาตรฐาน
2. ชุมชนมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการจ้างงาน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 20 ครัวเรือน
3. ชุมชนสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์จากเกสรบัวได้ใช้เองเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างน้อย 20 ครัวเรือน
4. มีเยาวชนในชุมชนถูกสร้างให้เป็น Start upสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสู่ตลาดออนไลน์โดยชุมชนเป็นผู้ผลิต
1. นักเรียนมีผลิตภัณฑ์ Start up ร่วมกับชุมชนโดยเชื่อมโยงกับตลาดการค้าออนไลน์
2. นักศึกษาเข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการ SME’sโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ร่วมผลิตกับชุมชนและนำออกสู่ตลาด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) :
1. ชุมชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อการบริโภคและการแปลรูป
2. ชุมชนสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์จากบัวหลวงอื่นๆได้ และสามารถนำมาใช้เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อนสร้างรายได้
1. ชุมชนมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น
2. ชุมชนสามารถรับสร้างมูลค่าเพิ่มจากรังไหมท้องถิ่น
3. สร้างผู้ประกอบการStart up ออนไลน์ที่เป็นประชาชนในท้องถิ่นและยุวชนในชุมชน
1. นักศึกษามีความรู้ในการแปลรูปบัวหลวงในท้องถิ่นในการสร้างรายได้
2. นักนักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่พัฒนาร่วมกับชุมชนมาต่อยอดได้
ผลกระทบ (Impact) :
1. มีการจ้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน
2. มีผลิตภัณฑ์ในชุมชนสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน
3. มี Start up เกินขึ้นในชุมชนไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน
1. สร้างรายได้ให้ครัวเรือนในชุมชน 20 ครัวเรือน
2. มีผลิตภัณฑ์ Best Product ในชุมชนอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
3. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ชุมชน
1. สร้าง Start up ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา
2. สร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย SMEs

1. นางสาว พชิราวัลย์ อ่อนละมุล นักวิชาการแพทย์แผนไทย
2. นาง แสงรวี เบญจมาศ นักวิชาการแพทย์แผนไทย
3. นาย เศรษฐา ภูมิประเสริฐ นักวิชาการแพทย์แผนไทย
4. นางสาว กัลยรัตน์ พรหมพลจร นักวิชาการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่ง (ความเกี่ยวข้องในชุมชน) นักวิชาการแพทย์ไทยประจำศูนย์เรียนรู้ของชุมชน

ลำดับที่ รหัสประจำ
ตัวนักศึกษา
ชื่อ-สกุล คณะ/สาขา นักศึกษา
ชั้นปีที่
1 60040257130 นางสาวทิพภฤตา คำจันสี คณะเทคโนโนโลยี/ สาขาธุรกิจเกษตร 4
2 60040257120 นางสาวกชกร กุลชนะโรง คณะเทคโนโนโลยี/ สาขาธุรกิจเกษตร 4
3 60040257116 นางสาวนุชจรี จันทร์บุญ คณะเทคโนโนโลยี/ สาขาธุรกิจเกษตร 4
4 60040257124 นางสาวเพ็ญนภา อ่อนสุด คณะเทคโนโนโลยี/ สาขาธุรกิจเกษตร 4
5 62040254102 นางสาวกัลยาณี ลีละครจันทร์ คณะเทคโนโลยี/สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2
6 61001302111 นายพีระยุทธ ดาสาลี คณะเทคโนโลยี/สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 3
7 61001302110 นายอาทิตย์ บับภีร์ คณะเทคโนโลยี/สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 3
8 60100102135 นายศตวรรษ สวัสดี คณะครุศาสตร์ 4
9 60100102224 นางสาวนัฐมล บรมโคตร คณะครุศาสตร์ 4
10 60100102233 นางสาวปิยนุช สุมลี คณะครุศาสตร์ 4
ลำดับที่ รหัสประจำ
ตัวนักศึกษา
ชื่อ-สกุล คณะ/สาขา นักศึกษา
ชั้นปีที่
รายวิชา/หน่วยกิต
1 60040257130 นางสาวทิพภฤตา คำจันสี คณะเทคโนโนโลยี/ สาขาธุรกิจเกษตร 4 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการเกษตร 2 /3 หน่วยกิต
2 60040257120 นางสาวกชกร กุลชนะโรง คณะเทคโนโนโลยี/ สาขาธุรกิจเกษตร 4 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการเกษตร 2 /3 หน่วยกิต
3 60040257116 นางสาวนุชจรี จันทร์บุญ คณะเทคโนโนโลยี/ สาขาธุรกิจเกษตร 4 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการเกษตร 2 /3 หน่วยกิต
4 60040257124 นางสาวเพ็ญนภา อ่อนสุด คณะเทคโนโนโลยี/ สาขาธุรกิจเกษตร 4 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการเกษตร 2 /3 หน่วยกิต
5 62040254102 นางสาวกัลยาณี ลีละครจันทร์ คณะเทคโนโลยี/สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 /3 หน่วยกิต
6 61001302111 นายพีระยุทธ ดาสาลี คณะเทคโนโลยี/สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 3 การทำความเย็นและปรับอากาศ ME21381 /3 หน่วยกิต
7 61001302110 นายอาทิตย์ บับภีร์ คณะเทคโนโลยี/สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 3 การทำความเย็นและปรับอากาศ ME21381 /3 หน่วยกิต
8 60100102135 นายศตวรรษ สวัสดี คณะครุศาสตร์ 4 รายวิชาบุพสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ EG23401 /3 หน่วยกิต
9 60100102224 นางสาวนัฐมล บรมโคตร คณะครุศาสตร์ 4 รายวิชาบุพสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ EG23401 /3 หน่วยกิต
10 60100102233 นางสาวปิยนุช สุมลี คณะครุศาสตร์ 4 รายวิชาบุพสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ EG23401 /3 หน่วยกิต

*อาจารย์ศิริภรณ์ โคตะมี อาจารย์ประจำรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการเกษตร 2
*อาจารย์นิชตา ธนชิตดิษยา อาจารย์ประจำรายวิชา วิชาบุพสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
*อาจารย์สุชีรา เหล่าเจริญ อาจารย์ประจำรายวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ 2
*อาจารย์ชิตพล คงศิลา อาจารย์ประจำรายวิชา การทำความเย็นและปรับอากาศ ME21381