ข้อมูลพื้นฐาน ที่ตั้ง : ตำบลเมืองพาน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประกอบไปด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ 1 บ้านจอมศรี
หมู่ 2 บ้านใหม่
หมู่ 3 บ้านโก่ม
หมู่ 4 บ้านหนองกบ
หมู่ 5 บ้านกาลืม
หมู่ 6 บ้านติ้ว
หมู่ 7 บ้านเมืองพาน
หมู่ 8 บ้านนาแมน
หมู่ 9 บ้านหนองกาลืม
หมู่ 10 บ้านไผ่ล้อม
หมู่ 11 บ้านโคกก่อง
หมู่ 12 บ้านดอนขี้เหล็ก
หมู่ 13 บ้านใหม่
หมู่ 14 บ้านใหม่
หมู่ 15 บ้านเมืองพานอาณาเขตติดต่อ :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี และจ.หนองบัวลำภูอาชีพ :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพรอง ทอผ้ามัดหมี่
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ข้อมูลประเด็นปัญหา พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งสามารถพัฒนาให้เกิดคุณค่าความสำคัญเชื่อมโยงกับนวัตวิถี เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมหลากหลายเชิงวัฒนธรรมประจำจังหวัด
ข้อมูลความต้องการ
เชิงพื้นที่
ชุมชนและจังหวัดอุดรธานีต้องการผลักดันให้พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างหลากหลายและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับนวัตวิถี พัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน รวมถึงต้องการการจัดการฐานข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบข้อมูลภูมิสารเทศ
ชื่อหน่วยงานร่วม  1) อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
2) ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
3) การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
4) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
5) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
6) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุดการแสดง แสง สี เสียง - นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้
- ได้รูปแบบการแสดง แสง สี เสียง
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกอัตลักษณ์ชุมชนบ้านผือ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึก - นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้
3. เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศการท่องเที่ยว - เส้นทางและปฏิทินการท่องเที่ยว
- ฐานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวที่เป็นระบบ
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้จากพื้นที่จริงและชุมชนเข้าใจบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัด ต่อชุมชน ต่อนักศึกษา
ผลผลิต
(Output):
• มีการจัดเวทีคืนข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อตกลงชุมชนในการสร้างสรรค์การประพันธ์เพลงและศิลปะการแสดง
• จำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไปของคนในชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความเข้าใจในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
• ชุมชนได้ตราสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน และมีบรรจุภัณฑ์
• ชุมชนได้รูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกที่สื่อถึงอัตลักษณ์ชุมชนบ้านผือ ไม่น้อยกว่า 20 รูปแบบ และสามารถผลิตจริงเพื่อจำหน่ายไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ
• ผู้ผลิตสามารถนำผลงานไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มต่อไปได้
• ชุดข้อมูลชุมชนและการท่องเที่ยว
• ปฏิทินการท่องเที่ยว
• ฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
• ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่สามารถใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการจัดการด้านการท่องเที่ยว
• แผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถบ่งบอกตำแหน่งของแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
• ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ
• เช็ตพาแลง (เมนูอาหาร) ที่มีเรื่องราวความเป็นมาและการสร้างสรรค์เมนูจะมาจากผลผลิตทางการเกษตรหรือวัตถุดิบที่มีเฉพาะในพื้นที่
• นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูล รวบรวมวรรณกรรม มีข้อมูลพื้นฐานในผลิตงานสร้างสรรค์การประพันธ์เพลงและศิลปะการแสดง
• นักศึกษามีองค์ความรู้ในการเรียบเรียงบท และนำไปแปลเป็นภาษาที่ 2 เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น
• นักศึกษามีความเข้าใจองค์ความรู้ในระดับที่สามารถถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาได้
• นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับชุมชน
• นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึก สามารถออกแบบ พัฒนาสินค้าที่สื่อถึงอัตลักษณ์ชุมชนบ้านผือ และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
• นักศึกษาเกิดทักษะในการเก็บข้อมูลชุมชนและได้ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
• นักศึกษาใช้องค์ความรู้จัดปฏิทินการท่องเที่ยวที่เป็นระบบ
• นักศึกษามีทักษะการแปลข้อมูลสารสนเทศจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ
• นักศึกษาได้ทักษะและประสบการณ์ในการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
• ได้ทักษะการนำเข้าและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศและสร้างแผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยว
• นักศึกษาได้ทักษะและประสบการณ์ในการจัดเวทีชุมชน และประเมินโครงการ
• นักศึกษาได้ทักษะการเก็บข้อมูล การลงพื้นที่จริงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและการต่อยอดวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นเมนูอาหาร
• นักศึกษาได้ทักษะการแปล เซ็ตรายการอาหารที่เป็นบริบทของท้องถิ่น
ผลลัพธ์
(Outcome):
• เพลงและชุดการแสดงงานแสง สี เสียง
• ชุมชนใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
• ชุมชนนำบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากการออกแบบไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของชุมชน
• ผู้ผลิตสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบและเข้าสู่กระบวนการขอรับสิทธิบัตรด้านการออกแบบไม่น้อยกว่า 10 คำขอ
• เส้นทางการท่องเที่ยวที่ตรงความต้องการของนักท่องเที่ยว
• การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
• ชุมชนได้รับทราบข้อมูลบริบท สภาพแวดล้อม ความเข้าใจของชุมชนในการโครงการ
• เช็ตพาแลง (เมนูอาหาร)
• นักศึกษาใช้องค์ความรู้สร้างสรรค์ประพันธ์เพลงเพลงและชุดแสดงงานแสง สี เสียง จากรายวิชา PF01103 : หลักการจัดการแสดงและรายวิชา MU01303: มนุษยดนตรีวิทยา
• นักศึกษาใช้องค์ความรู้ด้านการเรียบเรียง และการแปลตัวบทการดำเนินรายการในชุดการแสดงงานแสงสีเสียง ในรูปแบบสองภาษา (ไทย - อังกฤษ) รายวิชา EN52302: การแปล 2
• นักศึกษา ศึกษาและเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญ รายวิชา LA10402: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
• นักศึกษา ศึกษาและเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญในรายวิชา รายวิชา FA23506 การออกแบบนิเทศศิลป์ 6
• นักศึกษา ศึกษาและเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญ รายวิชา PD04304 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 เป็นการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มชุมชนจริง และออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการผู้บริโภคเป็นหลัก
• นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 10 คำขอ (ประสานงานร่วมกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
• นักศึกษา ศึกษาและเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญ รายวิชา TM14303 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
• นักศึกษา เรียนรู้สาระสำคัญรายวิชาที่ลงพื้นที่รหัสวิชา GD68302 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศสาหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนนักศึกษามีความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสำรวจข้อมูลจากพื้นที่จริง
• นักศึกษาศึกษาเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญ รายวิชา PA5 2302 การประเมินโครงการ
• นักศึกษาศึกษาเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญ รายวิชา วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 1 และรายวิชา หลักการประกอบอาหาร
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) : • การเรียนรู้และมีส่วนร่วมกระบวนการประพันธ์เพลงและการออกแบบชุดการแสดงชุมชน
• ชุมชนสามารถรักษาสิทธิและมีความเข้มแข็งจากใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
• ชุมชนการเรียนกระบวนการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สำหรับชุมชน
• การเรียนรู้กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกที่สื่อถึงอัตลักษณ์ชุมชนบ้านผือ และ กระบวนการขอรับอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
• ชุมชนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมของบรรจุภัณฑ์ที่จะเข้าสู่กระบวนการขอรับสิทธิบัตร และ/หรือขึ้นทะเบียนเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
• เส้นทางการท่องเที่ยวที่ตรงความต้องการของนักท่องเที่ยว
• การเรียนรู้กระบวนการสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
• ชุมชนใช้ข้อมูลประเมินโครงการทบทวนการทำงานระหว่างดำเนินโครงการ เพื่อปรับให้เกิดความเหมาะสม
• เรียนรู้การสร้างสรรค์เมนูอาหารจากวัตถุดิบที่มีเฉพาะในท้องถิ่น ร่วมกับการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อต่อยอดในเชิงการท่องเที่ยว
• นักศึกษาได้วิธีการศึกษาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการสร้างสรรค์ผลงาน จากรายวิชา PF01103 : หลักการจัดการแสดง และรายวิชา MU01303: มนุษยดนตรีวิทยา
• นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการยื่นลิขสิทธิ์ตามรายวิชา LA10402: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
• นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สำหรับชุมชน
• นักศึกษาได้วิธีการศึกษาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการสร้างสรรค์ผลงานและเรียนรู้การจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
• นักศึกษา ศึกษาและเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญรายวิชา LA10402: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาจากกรณีศึกษาจริง
• นักศึกษาใช้องค์ความรู้สาระสำคัญรายวิชาที่ลงพื้นที่TM14303การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในการปฏิบัติจริง
• นักศึกษาศึกษาบริบทของชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนและออกแบบแบบสำรวจ
• นักศึกษาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในสภาพพื้นที่จริง
• นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสาร และทำงานร่วมกับชุมชนได้
• นักศึกษาได้ข้อมูลการประเมินโครงการ ก่อนระหว่างและหลังดำเนินโครงการ นำเสนอต่อกลุ่มนักศึกษาที่ทำงานในทีม
• นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสาร และทำงานร่วมกับชุมชนได้ โดยนักศึกษาจะเรียนรู้การรวบรวมข้อมูลที่ได้มาต่อยอดเป็นเช็ทพาแลง (เมนูอาหาร)
ผลกระทบ (Impact) : • ศักยภาพในการร่วมจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
• ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เพลงและชุดการแสดง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
• ชุมชนได้ตราสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน และมีบรรจุภัณฑ์สำหรับการจำหน่ายสินค้าที่ทันสมัย
• ชุมชนได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิบัตรคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า
• รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการขอรับสิทธิบัตร และ/หรือขึ้นทะเบียนเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา
• ปฏิทินการท่องเที่ยวได้เข้าสู่กระบวนการบรรจุการท่องเที่ยวในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัด
• ความสามารถเข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่จัดทำเป็นระบบ
• ชุมชนมีสารสนเทศจากการประเมินโครงการเพื่อพัฒนาการดำเนินโครงการในอนาคต
• ชุมชนมีโครงการที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม เสนอแนะ เข้าใจถึงการได้มาของผลผลิต และผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน
• ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปรุงประกอบอาหารและวัตถุดิบเฉพาะถิ่น
• นักศึกษาประยุกต์องค์ความรู้การประพันธ์เพลงและออกแบบชุดการแสดงในสถานการณ์จริง จากรายวิชา PF01103 : หลักการจัดการแสดงและรายวิชา MU01303: มนุษยดนตรีวิทยา
• นักศึกษาได้มีโอกาสในการนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (การแปล) มาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้แก่ชาวต่างชาติ ได้เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนมากขึ้น
• นักศึกษาใช้องค์ความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา ในการรักษาสิทธิให้ผู้สร้างสรรค์เพลงและชุดการแสดง
• นักศึกษาใช้องค์ความรู้ประยุกต์ร่วมกับการเรียนรู้ในรายวิชา รายวิชา FA23506 การออกแบบนิเทศศิลป์ 6
• นักศึกษา ใช้องค์ความรู้ประยุกต์ร่วมกับการเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญ รายวิชา PD04304 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
• นักศึกษาใช้องค์ความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
• นักศึกษาได้ประยุกต์องค์ความรู้สาระสำคัญรายวิชาที่ลงพื้นที่TM14303 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
• นักศึกษาได้วิธีการศึกษาเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และสรุปแนวปฏิบัติการลงพื้นที่ชุมชนในรายวิชาที่ลงพื้นที่ รหัสวิชา GD68302 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
• นักศึกษาได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของรายวิชา PA 52302 การประเมินผลโครงการจากโครงการที่เกิดขึ้นจริง
• นักศึกษาได้วิธีการศึกษาเรียนรู้เรื่องอาหารท้องถิ่นร่วมกับชุมชน และนำความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 1 และหลักการประกอบอาหารมาลงมือปฏิบัติจริง
• นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแปลเนื้อหาด้านอาหาร วัตถุดิบที่เป็นของท้องถิ่นให้เหมาะสมกับบริบท ในเซ็ตรายการอาหาร

1) ชื่อ – นามสกุล : นางคำไพ เครือเหล็ก
ตำแหน่ง (ความเกี่ยวข้องกับชุมชน) : ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านติ้ว หมู่ 16
การติดต่อ : -
2) ชื่อ – นามสกุล : นางวิไลพร สีหา
ตำแหน่ง (ความเกี่ยวข้องกับชุมชน) : ปราชญ์ชาวบ้าน
การติดต่อ : 081-7796241
3) ชื่อ – นามสกุล : นางจันทรา สีหา
ตำแหน่ง (ความเกี่ยวข้องกับชุมชน) : ปราชญ์ชาวบ้าน
การติดต่อ : 081-7796241
4) ชื่อ – นามสกุล : นางพวงพรรณ ทองไว
ตำแหน่ง (ความเกี่ยวข้องกับชุมชน) : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16
การติดต่อ : -

ลำดับที่ รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา/คณะ นักศึกษา
ชั้นปี
การติดต่อ
1 61041151121 นางสาวปภาวี พันธพนม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 061-9455859
2 61041024101 นางสาวรภีพรรณ ดินโคกสูง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 098-1384882
3 61041278104 นางสาวจรรยมณฑน์ นารีบุตร สาขาวิชาทัศนศิลป์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 093-7759025
4 61040901135 นางสาวสิริรัตน์ โคตรพรมศรี สาขานิติศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 082-2120229
5 61100104121 นายรัฐศาสตร์ ชูน้ำเที่ยง สาขาดนตรีศึกษา / คณะครุศาสตร์ 3 094-2893951
6 61040302121 นางสาวช่อผกา โพธิผล สาขาภาษาอังกฤษ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 064-8524640
7 62040340102 นายทัชสุระ บุญจันทร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 098-1024095
8 62040409224 นายจิรายุทธ ศรีขัดเค้า สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ / คณะวิทยาการจัดการ 2 061-1380035
9 62041271122 นายวัชรากร ศรีสมร ศิลปะการแสดง / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 088-9122614
10 63040265122 นางสาวศิษฏานันท์ เจริญ สาขาอาหารและบริการ / คณะเทคโนโลยี 1 065-8750562
ลำดับที่ รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา/คณะ อาจารย์
ที่ปรึกษา
รายวิชาที่เทียบ
1 61041151121 นางสาวปภาวี พันธพนม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ณิศรา ประดิษฐ์ด้วง -PA52302: การประเมินโครงการ (3 หน่วยกิต)
2 61041024101 นางสาวรภีพรรณ ดินโคกสูง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ -PD04304: การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 (3 หน่วยกิต)
3 61041278104 นางสาวจรรยมณฑน์ นารีบุตร สาขาวิชาทัศนศิลป์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์จุรีรัตน์ โยธะคง -FA23506: การออกแบบนิเทศศิลป์ 6 (3 หน่วยกิต)
4 61040901135 นางสาวสิริรัตน์ โคตรพรมศรี สาขานิติศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐฐานุช เมฆรา -LA10402: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา (3 หน่วยกิต)
5 61100104121 นายรัฐศาสตร์ ชูน้ำเที่ยง สาขาดนตรีศึกษา / คณะครุศาสตร์ อาจารย์วรพงษ์ พิมพ์เสน -MU01303: มนุษยดนตรีวิทยา 2 (2 หน่วยกิต)
6 61040302121 นางสาวช่อผกา โพธิผล สาขาภาษาอังกฤษ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์กรรณิการ์ บุญขาว  -EN52302: การแปล 2 (3 หน่วยกิต)
7 62040340102 นายทัชสุระ บุญจันทร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.คชา เชษฐบุตร -GD68302: การประยุกต์ภูมิสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน (3 หน่วยกิต)
8 62040409224 นายจิรายุทธ ศรีขัดเค้า สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ / คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ศิริวรรณ สนั่นเอื้อ -TM14303: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (3 หน่วยกิต)
9 62041271122 นายวัชรากร ศรีสมร ศิลปะการแสดง / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.นริศรา ศรีสุพล -PF02106: ศิลปะการแสดงบริบททางสังคม (3 หน่วยกิต)
10 63040265122 นางสาวศิษฏานันท์ เจริญ สาขาอาหารและบริการ / คณะเทคโนโลยี อาจารย์วรรณศิริ วรรณสืบเชื้อ -FS14115: วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 1(2 หน่วยกิต)